2014/04/28

Richard & Ainy .

I finally finished this post from a while ago when I went for a walk with this good friend of mine that I'm thankful for. God taught me a lot through this person throughout the last couple of years and I hope you can be enriched a little bit just by this post as well.


proč jsi vybral tohle místo na focení? jaký pro tebe má význam?

Jsou to místa mého dětství. V létě jsme tu lezli po stromech, po skalách, vyráběli praky, stavěli bunkry, snažili jsme se kouřit různé rostliny, v zimě jsme tu bobovali a na čarodky jsme je tu pálili a dnes jsem chodím venčit psa. Je to pro mě místo, které je součástí mého života. A který je prostě "moje".

why did you choose this place for the photoshoot? does it have a special meaning to you?
these are the places of my childhood. in summer we climbed the trees and rocks here, made sligshots, built shelters, tried to smoke some plants, in winter we went sledging, and in the end of april (for the "witches" festives) we had a fire, now I come here with my dog. it's a place that's a part of my life. it's simply "mine".


Co se ti první vybaví jako vzpomínka na dětství?

To je ještě z Jeslí. Pamatuju si jak mě vyzvedl táta, bylo to někdy před velikonoci, a tak měl sebou pomlázku. Je to jen takový malý záblesk, ale mám to v hlavě.

what's your first childhood memory?
it's from the nursery. I  remember my dad picking me up, it was sometime before Easter and so he had the whip with him (czech easter tradition). it's just a small flashback, but it's there in the back of my mind.co máš nejradši na Ainy?
Vím co od ní můžu čekat, ať už to dobrý, nebo i to špatný. Někdy je pro mě lehčí rozumět psovi než lidem kolem.

what do you love most about Ainy?
I know what I can expect from her, the good and the bad. sometimes it's easier for me to understand a dog than people around.proč sis ji pořídil?

No, nikdy jsem neměl psi rád a zvlášť ty s tim divnym nosem, až si ségra pořídila první bulterérku... mám rád povahu i vzhled bulteriérů. Jsem introvert a pes mi pomáhá být sám a zároveň s někým. Nabíjí mě to energií a pak je mi i mezi lidmi o něco lépe.

why did you decide to get a dog?
well, I never really liked dogs and especially the ones with a weird nose, and then my sister got her first bull terrier... I like the character and looks of bull terriers. I'm introvert and having a dog helps me be alone but with someone at the same time. it gives me energy and then I can feel a bit better even when I'm around people.jak jsi uvěřil?
Jsem z nekřesťanské rodiny, a tak jsem byl i vychováván. V osmnácti jsem se ale dostal do situace, kdy jsem Kristu nemohl už řici ne.

how did you come to know Christ?
I'm from a non-christian family, and that's how I was raised. when I was eighteen I got into a situation where I could not tell Christ "no" anymore.


na co by ses Boha zeptal, kdybys věděl, že dostaneš odpověď?
Proč Bůh dopouští utrpení? Proč se některým lidem daří lépe než mě? Proč jsem takový jaký jsem? Proč nemohu být aspoň o trošku lepší? Proč se stále na něco ptáme a stěžujeme? Proč hledáme odpovědi na otázky na které nejsou lehké odpovědi a otázky s jednodušší ospovědí nás nezajímají? Proč řešíme cenu brambor, ale cena vlastního života nás nezajímá? Co vlastně znamenná trojjediný Bůh? Jak se mohlo stát že syn Boží se narodil z panny? Proč když se mi začíná dařit, spadnu zase na hubu? Jak mohl být Kristus zárove Bůh i člověk? Jak mám milovat hříšníka a nenávidět hřích? Mají lidé svobodnou vůli? A proč se země točí? ...
.
.
.
"Některé otázky jsou tak dobré, že je škoda kazit je odpověďmi." (Tomáš Halík)

what would you ask God if you knew you would get the answer?
why does Godd allow suffering? why are some people doing better than myself? why am I the way I am? why can't I be a little bit better? why do we keep asking and complaining? why are we looking for answers to questions to which there are no easy answers but we don't care about the questions with easier answers? why do we care about the price of the potatoes but the price of our own life isn't important to us? what does Trinity even mean? how did it happen that the Son of God was born to a virgin? why, when I start doing well, do I fall back flat on my face again? how could Christ be God and a human at the same time? how do I love the sinner but hate the sin? do people have free will? why does the Earth spin?...
.
.
.
"Some questions are so good, that it'd be a pity to ruin them with answers." (Tomáš Halík)  
kdo na tebe měl v životě největší vliv a kdo tě inspiruje?
Pár jednotlivců by se asi našlo. Dva lidé měli v mém životě opravdu velké místo, díky nim jsem se naučil spousty dobrých věcí. Ale my lidé nejsme dokonalí... mrzí mě, že ti lidé už v mém životě nemají místo v podstatě žádné...
Jinak mě inspiruje spousty lidí kolem mě, myslím že si zaslouží, když tu pár z nich uvedu.
Jan 1, Jan 2, Jan 3, Andrea, Michael, Zuzana, Ivana, Matěj, Pavel 1, Pavel 2, Pavel 3, Kateřina, Martina, Hedvika, Petr, Daniel, Věra, Jana, Kristýna, Jakub, Taylor, Marek, Dana, Anna, Luboš, Dagmar, Eliška, Martin, Vladimír, Daniel, Neli, Marie, Petra, Daniela, Tomáš a spousty dalších...
Nejvíc inspirující je pro mě celý můj sbor.


who had the biggest impact on you in life and who inspires you?
there's a few people. two people particularly had a very huge impact on me in life, I learnt a lot of good things from them. but we, as humans, are not perfect... it makes me sad that those people basically aren't in my life anymore...
besides that, there are many people around me that inspire me, I think some of them deserve to be listed here. Jan 1, Jan 2, Jan 3, Andrea, Michael, Zuzana, Ivana, Matěj, Pavel 1, Pavel 2, Pavel 3, Kateřina, Martina, Hedvika, Petr, Daniel, Věra, Jana, Kristýna, Jakub, Taylor, Marek, Dana, Anna, Luboš, Dagmar, Eliška, Martin, Vladimír, Daniel, Neli, Marie, Petra, Daniela, Tomáš and many more...
the most inspiring for me is my whole church.


oblíbený roční období a proč?
Jaro, zrovna probíhá.

your favorite season and why?
spring, it's happening right now.


co je podle tebe nejlépe strávený den, nejlíp investovaný čas?
Nejlépe s lidmi, s přáteli a abych na to měl energii tak jí musím o samotě načerpat. Nejlépe strávený den je tedy buď o samotě, a nebo s lidmi.

what is a well spent day for you and well invested time?
with people, friends and in order to have energy for that I need some alone time. so the best spent day would be either alone, or with people. 


co nejraději děláš během deštivého dne?
V současnosti nejčastěji sleduji předpověď počasí a odhaduji kdy budu moct vyjet na kolo. Rád spim ve stanu za deště, jak ten déšť krásně bubnuje, jak je všude kolem zima a já jsem zalezlý ve vyhřátém spacáku.

what do you like to do on a rainy day?
lately I usually watch the forecast and try to estimate when I'll be able to go biking. I like to sleep outside in  a tent while it rains, it makes such a nice sound, it's cold all around and I'm in my warm sleeping bag.


co je podle tebe hezkýho na Ústí a čeho by si tu lidi měli víc všímat?
Příroda... Bydlím ve čtvrt kilometru dlohém baráku a sto metrů za nim začíná nádherná příroda. Mám rád ústecká specifika... (ne)kultura, kamenolom a 2 chemičky uprostřed města

what do you find beautiful about Usti that other people should notice more?
nature... I live in about eight hundred feet long building and just a couple feet behind it wonderful nature starts. I love Usti's specifics... (non)culture, quarry and two chemical factories in the middle of the citykdy ses v životě nejvíc bál?
Párkrát když jsem měl vyjít z domu...

when were you most scared?
a couple times when I was supossed to leave the house...


jaká Boží vlastnost tě nejvíc ohromuje?
Láska... Každy člověk může říci: "Bohu na mě obzvláště záleží."

what do you find most amazing about God's character?
love... every person can say: "God cares for me particularly."


nějaký moment, který ti přijde na mysl, kdy jsi pociťoval Boží velikost.
Měl jsem takový moment, bylo to při modlitbě, všechno bylo super, Bůh, já, lidi kolem, pak jsem ale spadl tvrdě zpět na zem...Od té doby si uvědomuju, že Boha nestačí jen cítit, ale je potřeba i Boha "vědět".

a moment that comes to your mind when you felt God's majesty.
I had a moment like that, it was during a prayer, everything was great, God, me, people around, then I fell back down on the ground again... since then I realize that it's not enough to just "feel" God, it's necessary to "know" God.

 


něco/někdo/událost, která obrátila tvůj svět vzhůru nohama
Kristus

something/someone that turned your life around
Christ


co ti dneska udělalo radost?

Když jsem nějaké pani pomohl spravit kolo.

what made you happy today?
when I helped some lady fix her bike.co je tvým v životě tvým snem?
Žena, děti, vnoučata, rodina...

what is your dream?
wife, kids, grandkids, family...
za co jsi momentálně nejvíc vděčný?
V těžkých chvílích které jsem měl před pár týdny a měsíci jsem si uvědomil, jak jsou pro mě důležití přátelé a zároveň jak jsem důležitý pro ně.

what are you most thankful for at the moment?
in difficult times I experienced a couple weeks and months ago I realized how important friends are to me and at the same time how important I am to them. 

na co si myslíš, že lidi v životě často zapomínají, a neměli by?

Vděčnost... Spousty věcí, od přátelství, přes vzdělání, po vodu z kohoutku, bereme jeko samozřejmost.

what do you think people often forget in life and shouldn't?
gratefulness... lots of things, from friendship, education, to the water from the faucet, we take them for granted.


thank you, Richard and Ainy, for a great afternoon, and for an awesome friendship and inspiration.

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Krásné fotky a skvělý rozhovor. S některými věcmi naprosto souhlasím (rozumět psům víc než lidem, vděčnost, otázky), ale s názorem na Boha se s bráchou bohužel rozcházíme :(
    Ale jsem ráda, že mě zmínil ohledně bulteriérů, potěšilo mě to :)

    ReplyDelete